Seafarer Application

RELIANCE PARTNERS LTD.
81-364 Gdynia, "KWIATKOWSKI CENTER", Str.: 10-Lutego 16, stairs "B", 3rd floor
tel. + 48 58 6616967 + 48 58 6616008 + 48 58 7831778 +48 606415318 fax.none
email: crewing@reliancepartners.pl

Welcome!

You have 2 hours from now to complete sequence of steps and fill in appropriate data.
After that time Your session will expire.

keep in mind:

  • Do not use POLISH letters.

  • Fields marked with (*) are required.

  • Date format is 'yyyy-mm-dd'.

  • Please remember to press ADD/SAVE button first before pressing NEXT or BACK button.
    NEXT and BACK buttons are used for navigation ONLY.

OŚWIADCZENIE/STATEMENT:

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i transfer moich danych osobowych do potencjalnych pracodawców zagranicznych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mam prawo do aktualizacji i usunięcia moich danych poprzez wyrażenie takiej woli drogą listowną lub pocztą elektroniczną. Jestem świadom, że moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub wykonania umowy z Reliance Partners Sp. z o.o., oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych, przyszłych roszczeń przysługujących Reliance Partners Sp. z o.o.;

- wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych, wynikającego z właściwych przepisów."

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI:

„Zgodnie z polityką prywatności firmy Reliance Partners Sp. z o.o., wszystkie dane osobowe przekazywane i gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej oraz jej internetowych procedur składania wniosków, są zawsze uznawane i traktowane jako poufne. Celem zbierania danych osobowych jest właściwa ocena i kontakt z kandydatami, którzy złożyli aplikacje na którykolwiek z wakatów opisanych na stronie internetowej firmy lub ogłoszonych na portalach internetowych. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym tekście oraz w Polityce Prywatności. Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej i jej aplikacji online są przechowywane na bezpiecznych serwerach i w pełnej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( RODO/GDPR ) https://gdpr-info.eu/

Ponadto, niniejszym potwierdzamy, iż ponosimy odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie danych przechowywanych na tej stronie, a Pani/Pan (jako użytkownik) niniejszym uznaje równoważną odpowiedzialność za dostarczanie fałszywych i / lub fałszywie przedstawionych i / lub nielegalnych danych, szczegółów i informacji.”

english version:

"I hereby give consent for my personal data to be processed (including transfer to potential employers abroad ) for the purpose of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments). I am well informed, that at any time I have the right to update or delete my data by expressing such a wish by post or by e-mail. I’m conscious , that my personal data will be processed in order to conclude or perform the contract and fulfill the legal obligation of the data administrator and will be kept for duration of the contract, and after its expiry for the period necessary for:

- securing or pursuing possible future claims due RP;

- fulfillment of data administrator's legal obligations under the relevant provisions"

Read the privacy statement

According to the company’s privacy policy all personal information provided and collected via this website and its online application procedures shall at all times be acknowledged and treated as confidential. The purpose of collecting such a personal data is to evaluate and contact candidates which have applied for any of the job vacancies - available on the company’s website , or advertised on relevant Internet portals. Personal data will only be used for purposes described within this text and Privacy Policy. All data collected via this website and its online application shall be stored and distributed within secured servers and in full conformity with GDPR - https://gdpr-info.eu/

Furthermore we hereby acknowledge the legal consequences and liability of misuse of data held by this website and You ( as a user ) hereby acknowledge equivalent liability for the provision of false and/or misrepresented and/or illegal data, details and information.

INFORMACJA O COOKIES:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu identyfikacji osoby podczas przechodzenia między kolejnymi etapami aplikacji marynarskiej oraz do sterowania czasem trwania sesji z aplikacją. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi działanie aplikacji.

english version:

This site uses cookies to identify people during the transition between the successive stages of the seafarer application and control the duration of the session with the application. Disabling cookies makes it impossible to submit an application.

Agree for privacy statement and cookies (*) :